Vocal Coaching

"If you can walk – you can dance,

if you can talk – you can sing. "

(Zimbabwe)